Volg ons op social media

Heb je vragen? Neem contact met ons op via0348 - 50 68 26 info@solsport.nl

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn aanvaard door Sol Sport.

1.3 Onder Sol Sport wordt verstaan de eenmanszaak gevestigd aan de Ampèreweg 3, 3442 AB te Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 59725966.

1.4 Onder klant wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten. Dit kan zijn een natuurlijk persoon maar ook een rechtspersoon. Onder klant wordt verstaan een abonnementhouder maar ook klanten die een dienst afnemen zonder abonnement, bijvoorbeeld een rittenkaart, losse les etc.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Sol Sport en klant treden als dan in overleg om de nietige of vernietigde bepaling(en) te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2. Aanbieding van abonnementen en rittenkaarten

2.1 Sol Sport werkt met abonnementen, rittenkaarten en losse lessen.

2.2 Inschrijving voor een abonnement kan op elke dag plaatsvinden, waardoor het abonnement voor de eerste maal zal aanvangen op de dag van inschrijving en vervolgens zal eindigen nadat de betreffende abonnementsperiode is verstreken.

2.3 Behoudens tijdige opzegging conform artikel 4.1 van de algemene voorwaarden worden abonnementen na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd verlengd. 

2.4 Rittenkaarten gelden maximaal 12 weken voor een 10-rittenkaart en maximaal 24 weken voor een 20-rittenkaart.

2.5 Gereserveerde Personal Trainingen alsmede van Small Group Trainingen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgemeld. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

3. De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de klant van het aanbod op het inschrijvingsformulier van Sol Sport. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4. Beëindiging van een abonnement en rittenkaarten

4.1 De abonnementhouder kan het abonnement uitsluitend beëindigen per email aan info@solsport.nl na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand onder vermelding van “opzegging abonnement” en het desbetreffende klantnummer. 

4.2 Na tijdige opzegging zal Sol Sport aan de abonnementhouder een bevestiging met finale kwijting voor voldoening van de betalingsverplichting sturen per email, mits de abonnementhouder als dan volledig aan de lopende en eventuele achterstallige betalingsverplichtingen heeft voldaan. Abonnementhouder dient zorg te dragen dat Sol Sport beschikt over het juiste emailadres.

4.3 Zolang niet aan de lopende en eventueel achterstallige betalingsverplichtingen is voldaan zal het abonnement niet beëindigd worden. De verplichting tot het betalen van contributie blijft dan, ook na afloop van de beëindigingsdatum waartegen werd opgezegd, bestaan tot aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

4.4 Sol Sport is te allen tijde bevoegd, zonder voorafgaande mededeling, het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en de abonnementhouder de verdere toegang tot Sol Sport te ontzeggen in geval van wanbetaling, wangedrag of het zich niet houden aan de huisregels door abonnementhouder.

4.5 Het enkele feit van constatering door Sol Sport van wangedrag of het zich niet houden aan de huisregels is voldoende. Tegen de beslissing van Sol Sport hieromtrent is geen bezwaar mogelijk.

4.6 Door opzet of grove schuld van de abonnementhouder, dan wel van diegene waarvoor de abonnementhouder verantwoordelijk is, opgetreden schade aan de eigendommen van Sol Sport zal op de abonnementhouder worden verhaald.

4.7 Rittenkaarten eindigen in ieder geval na afloop van de overeengekomen periode zoals genoemd in artikel 2.4. of zoveel eerder als het aantal lessen van de rittenkaart is gebruikt. Er vindt geen restitutie plaats van ongebruikte lessen op de rittenkaart.

5. Wijzigingen openingstijden en lesrooster

5.1 Sol Sport behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de studio gerechtigd gesloten te zijn. De abonnementhouder heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de studio gesloten is op deze tijden of dagen.

5.2 Sol Sport behoudt zich het recht voor om het lesrooster te allen tijde te wijzigen. Sol Sport behoudt zich het recht voor lessen van het rooster te halen bij onvoldoende belangstelling.

5.3 Eventuele wijzigingen in openingstijden dan wel lesrooster zullen tijdig door Sol Sport bekend worden gemaakt.

5.4 Sol Sport is gerechtigd om groepslessen bij vier aanmeldingen of minder te annuleren. Sol Sport zal zich inspannen de deelnemers indien mogelijk hierover vooraf te informeren.

6. Tarieven en tariefswijzigingen

6.1 Het tarief voor de overeengekomen dienst wordt vooraf overeengekomen.

6.2 Sol Sport heeft het recht de tarieven eenmaal per kalenderjaar aan te passen, hetzij per 1 september, hetzij per 1 januari.

6.3 Eventuele tariefswijzigingen worden door Sol Sport twee weken voorafgaand aan de tariefswijziging(en) bekend gemaakt.

7. Betaling abonnementen en rittenkaarten

7.1 Het abonnementsgeld is verschuldigd met ingang van de dag van inschrijving en dient maandelijks te worden voldaan door middel van een bij inschrijving aan Sol Sport af te geven machtiging voor automatische incasso van de bankrekening van de abonnementhouder.

7.2 Sol Sport zal het verschuldigde abonnementsgeld telkens op de laatste werkdag van de voorafgaande kalendermaand van de rekening van de abonnementhouder incasseren. Bezwaren tegen de hoogte van de afgeschreven bedragen schorten de betalingsverplichting(en) niet op. De abonnementhouder dient telkens zorg te dragen voor voldoende saldo op de betreffende rekening.

7.3 Wanneer afschrijving niet mogelijk is, dan wel deze zal worden gestorneerd, dan is de abonnementhouder van rechtswege in verzuim. De abonnementhouder is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente is opeisbaar vanaf het moment dat de abonnementhouder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4 Wil de abonnementhouder het abonnementsgeld voldoen via contante betaling dan wel via een pin transactie, dan is deze verplicht bij abonnementen het totale abonnementsgeld voor het abonnement in één keer te voldoen op het moment van inschrijving of verlenging.

7.5 Bij het van rechtswege in verzuim zijn stuurt Sol Sport de abonnementhouder een herinnering en daaropvolgend een aanmaning toe. Sol Sport heeft het recht aan deze herinneringen en aanmaningen administratiekosten te vorderen.

7.6 Sol Sport heeft het recht in geval van verzuim, na het verzenden van een herinnering en een aanmaning om onverwijld de incassering van de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zonder dat zij verplicht is de abonnementhouder daarover in te lichten.

7.7 Sol Sport heeft het recht de door abonnementhouder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van opengevallen rente en ten slotte van de hoofdsom en de lopende rente.

7.8 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de abonnementhouder in rekening gebracht conform het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd.

7.9 Rittenkaarten dienen vooraf en uitsluitend contant op per pinbetaling aan de balie te geschieden.

8. Klachten

8.1 Klachten over de door Sol Sport verrichtte diensten dienen door de klant dan wel abonnementhouder binnen acht dagen na verrichting van de dienst schriftelijk te worden gemeld aan Sol Sport. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gemeende tekortkoming te bevatten zodat Sol Sport in staat is adequaat te reageren.

8.2 Indien de klacht naar het oordeel van Sol Sport gegrond is zal Sol Sport de diensten alsnog verrichten zoals met de abonnementhouder overeengekomen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Sol Sport is slechts aansprakelijk indien schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

9.2 Indien Sol Sport aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

9.3 Sol Sport is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade van persoonlijke bezittingen en letsel van abonnementhouder / klanten.

9.4 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door aan Sol Sport toerekenbare tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de betalingsverplichting over één kalendermaand dan wel de aangeschafte rittenkaart.

9.5 Eventuele aanspraken van de abonnementhouder c.q. klant in hier bedoelde zin dienen te zijn ingediend binnen één maand na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade is opgetreden, bij gebreke waarvan de abonnementhouder c.q. klant zijn rechten heeft verwerkt.

10. Algemene voorwaarden

10.1 Sol Sport behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het abonnement op grond van artikel 2.3 wordt verlengd.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbewerkingen tussen Sol Sport en de abonnementhouder c.q. klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Sol Sport en de abonnementhouder c.q. klant worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Sol Sport.

12. Privacy

12.1 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden de persoonsgegevens van de abonnementhouder c.q. klant in de administratie van Sol Sport vastgelegd. Sol Sport zal deze persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken met uitzondering in die gevallen dat Sol Sport daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak verplicht zal zijn of worden gesteld.

Proeftraining

Wil je een gratis proeftraining volgen bij Sol Sport?

Vraag je proeftraining aan
Wil je een proeftraining volgen bij Sol Sport?